Արդյունաբերական չափագիտություն

 

  Արդյունաբերական չափագիտության հիմնական գործառույթներն են հետևելիության ապահովումը, տրամաչափարկումը, փորձարկումները և չափումները, որոնք նպաստում են երկրի տնտեսության զարգացվածությանը և գիտատեխնիկական առաջընթացին:

  Ուստի,  չափումների միասնականության ապահովման բնագավառում լուրջ և հիմնարար դեր է խաղում ժամանակակից չափագիտական պահանջներին համապատասխան էտալոնային սարքավորումներով հագեցված՝ արդյունաբերական չափագիտության էտալոնային կենտրոնի, մի շարք տրամաչափարկման լաբորատորիաների առկայությունը, որը կապահովի արդյունաբերական ձեռնարկությունների չափագիտական սպասարկման որակի էական աճը, ինչպես նաև  օրենսդրական և գիտական չափագիտութան զարգացումը:

  Որակի ենթակառուցվածքի արդիականացման նպատակի շրջանակներում մեկնարկվել է «Առևտրի խթանման և որակի ենթակառուցվածքի» (ԱԽՈԵ)` Համաշխարհային բանկի կողմից վարկավորված ծրագիրը, որի նպատակն է ամրապնդել արդյունաբերական չափագիտության մասով` ՉԱԻ կարողությունները, որոնք կհամապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին։ Ծրագրի իրականացման համար նախատեսված հիմնական քայլերն են`

  • ՉԱԻ վերակազմակերպում, համաշխարհային կարգի հաստատություն ստեղծելու նպատակով, որը կապահովի միջազգայնորեն ճանաչված որակի կառավարման համակարգերի /ՈԿՀ/ ներքո գործող չափագիտական ծառայություններ,
  • արդյունաբերական չափագիտության կենտրոնի շենքի և լաբորատորիաների վերանորոգում, լաբորատորիաների համար սարքավորումների գնում՝ չափագիտության համակարգի ենթակառուցվածքն արդիականացնելու նպատակով,
  • ՉԱԻ անձնակազմի կոմպետենտության զարգացման ապահովում՝ չափման նորագույն սարքավորումներն շահագործելու համար պատշաճ հմտություններ ձեռք բերելու նպատակով։

  Արդյունքում Չափագիտության ազգային ինստիտուտը կհամալրվի միջազգային ճանաչում ունեցող լաբորատորիաներով, կմասնակցի միջլաբորատոր համեմատությունների, ուստի կհանդիսանա չափումների բնագավառում ազգային և միջազգային մակարդակներում կապող կամուրջ: